Koop go

Nakoopni to s festivalovou aplikací

Licenční ujednání s koncovým uživatelem mobilní aplikace KOOP GO

Toto licenční ujednání upravuje vztah mezi fyzickou či právnickou osobou (dále jen UŽIVATEL) a společností World of Online, s.r.o. (dále jen AUTOR) vztahující se k mobilní aplikaci KOOP GO (dále jen SOFTWAROVÝ PRODUKT). Instalací, kopírováním nebo jiným použitím SOFTWAROVÉHO PRODUKTU potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami tohoto licenčního ujednání a jste jimi vázáni. V opačném případě nejste oprávněni tento SOFTWAROVÝ PRODUKT používat.

Licence na softwarový produkt

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě tohoto licenčního ujednání jsou Vám udělena následující práva:

Právo k instalaci a užívání. Máte právo instalovat a používat kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU pro osobní potřebu.

V žádném případě nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT prodávat či jinak šířit za účelem zisku bez souhlasu AUTORA.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

Zpětná analýza, dekompilace nebo převod ze strojového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nejsou povoleny s výjimkou a pouze v rozsahu činnosti, která je výslovně povolena příslušným zákonem, jenž má přednost před tímto omezením.

Licence na SOFTWAROVÝ PRODUKT se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat. Soubory a komponenty, které jsou součástí aplikace, nelze používat v jiných aplikacích bez svolení AUTORA.

Máte právo trvale převést veškerá svá práva na užívání aplikace, pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami tohoto licenčního ujednání, s výjimkou práva na převedení užívacích práv nabyvatele na další subjekt.

ZÁRUKA

Autor výslovně neposkytuje žádnou záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškerá doprovodná dokumentace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané. Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nese uživatel. Autor nenese v žádném případě odpovědnost za škodu, vzniklou používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ať by byla jakákoli.